امنیت فرزندان خود را از ما بخواهید.

image01

مزایای استفاده از نرم افزار سرویس مدارس:
آرامش
امنیت
سرعت

image01
  • jQuery News Ticker now has support for multiple tickers per page!
  • jQuery News Ticker now has support for right-to-left languages!
  • jQuery News Ticker now has support for loading content via an RSS feed!
  • jQuery News Ticker now has an optional fade effect between items!
  • New updates have been made to jQuery News Ticker! Check below for more details!
  • jQuery News Ticker is now compatible with jQuery 1.3.2! See below for further details and for latest download.
  • Further updates to jQuery News Ticker are coming soon!

آخرین اخبار

راه اندازی نرم افزار سرویس مدارس

موسسه حمل ونقل پارمیس سیرایرانیان، با سابقه بیش ازبیست سال در امر سرویسهای آژانسی ودربستی وسابقه بیش ازدوازده سال در امر سرویسهای ایاب وذهاب دانش آموزی (سرویس مدارس) افتخار دارد هر ساله همکاری خود را بجز مدارس تحت پوشش، با مدارس جدید نیزآغاز نماید . هدف این موسسه سرویس دهی مطلوب با بیشترین رضایت مندی وکیفت به اولیاء ومدارس بوده ومی کوشد تا مسائل ومشکلات سرویس را از سیستم آموزشی جدا سازد. این موسسه هر ساله با سرویسهای سواری و ون ایاب وذهاب دانش آموزان را از برگشت اولین روز مهر ماه آغاز نموده وجهت سرویسهای اردویی و ورزشی مدارس اتوبوس، مینی بوس، ون مورد نیاز راتامین می نماید . افتخار این موسسه رضایت مندی بیش از80 درصد اولیا در ارائه سرویسهای دانش آموزی می باشد . تامین وسرویس دهی به دانش آموزان جهت کلاسهای متفرقه خارج از برنامه وساعات مدرسه ، سرویسهای اردویی وتوریستی ، سرویسهای ترانسفر فرودگاهی از دیگر افتخارات این موسسه می باشد. .